Nyxoah will be participating in the
Piper Sandler 32nd Annual Virtual Healthcare Conference.
Watch the pre-recorded fireside chat with Olivier Taelman, CEO of Nyxoah.

Back to press releases

Webinar voor particuliere beleggers voor de voorgestelde IPO

14 th Sep, 2020

   -   

Online

Nyxoah (“Nyxoah” of de “Onderneming”), een gezondheidstechnologiebedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve oplossingen en diensten voor de behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, nodigt u uit om deel te nemen aan een virtueel webinar voor Belgische particuliere beleggers om Nyxoah voor te stellen en om meer informatie te schetsen over de voorgenomen beursgang van nieuwe aandelen van de Onderneming waarbij al haar aandelen mogen worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de “Aanbieding”). 

De presentatie vindt plaats via webcast en teleconferentie in het Nederlands op 14 september om 18.30 uur.

Robert Taub, oprichter en uitvoerend voorzitter van Nyxoah Olivier Taelman, CEO, en Fabian Suarez, CFO, zullen een presentatie geven gevolgd door een live vraag- en antwoordsessie. 


Over Nyxoah 

Nyxoah is een gezondheidstechnologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve oplossingen en diensten voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De belangrijkste oplossing van Nyxoah is het Genio®-systeem, een CE-gemarkeerde, gebruikersgerichte, hypoglossale-zenuwstimulatietherapie van de volgende generatie voor OSAS, wereldwijd de meest voorkomende slaapgerelateerde ademhalingsstoornis die in verband wordt gebracht met een verhoogde sterftekans en comorbiditeit, waaronder hart- en vaatziekten, depressie en beroertes. 

Na de succesvolle afronding van de BLAST OSA-studie bij patiënten met matige tot ernstige OSAS, kreeg het Genio®-systeem in maart 2019 zijn Europese CE-markering. Momenteel voert het bedrijf in Australië en Nieuw-Zeeland de BETTER SLEEP-studie uit voor uitbreiding van de therapie-indicatie, en een post-marketing EliSA-studie in Europa om de veiligheid en doeltreffendheid van het Genio®-systeem op de lange termijn te bevestigen. In juni 2020 heeft de FDA de aanvraag voor de Investigational Device Exemption (IDE) van Nyxoah goedgekeurd, waardoor het bedrijf kan beginnen met de cruciale DREAM-studie ter ondersteuning van de FDA-goedkeuring in de VS.

Kijk voor meer informatie op www.nyxoah.com.

Een investering in de Aangeboden aandelen brengt aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee.  Potentiële investeerders dienen het gehele prospectus te lezen, in het bijzonder het gedeelte “Risicofactoren”, waarin factoren besproken worden die in verband met een investering in de Aangeboden aandelen in aanmerking genomen dienen te worden, waaronder het risico dat (i) hoewel de Onderneming op basis van de eerste positieve resultaten van klinische studies in Europa wettelijke goedkeuring (CE-markering) voor het Genio®-systeem heeft verkregen, dit nog niet betekent dat de klinische werkzaamheid ervan is aangetoond, en er is geen garantie dat lopende en toekomstige klinische studies die bedoeld zijn om verdere handelsvergunningen (zoals in de VS) te ondersteunen, succesvol zullen zijn en dat het Genio®-systeem zal werken zoals beoogd, (ii) de toekomstige financiële prestaties van de Onderneming zullen afhangen van de resultaten van lopende en toekomstig klinische studies en de commerciële aanvaarding (met inbegrip van vergoeding) van het Genio®-systeem (op de datum van dit document het enige product van de Onderneming dat zich in de commerciële fase bevindt), (iii) de Onderneming vanaf het begin operationele verliezen, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd verlies heeft opgelopen, en mogelijk niet in staat is winstgevend te worden en daarna ook te blijven, (iv) de Onderneming in de toekomst naar verwachting extra middelen nodig zal hebben om te voldoen aan haar kapitaal- en bestedingsbehoeften, en verdere financiering mogelijk niet beschikbaar zal zijn wanneer die nodig is, of de toegang van de Onderneming tot aanvullende financiering aanzienlijk zou kunnen beperken. Eventuele inkomsten uit de Aanbieding daargelaten, heeft de Onderneming onvoldoende werkkapitaal om vanaf de datum van het prospectus gedurende een periode van ten minste twaalf maanden te voldoen aan haar werkkapitaalbehoeften. Al deze factoren moeten in aanmerking genomen worden voordat geïnvesteerd wordt in de Aangeboden Aandelen. Potentiële investeerders moeten het economisch risico van een investering in aandelen van de Onderneming en een geheel of gedeeltelijk verlies van hun investering kunnen dragen.

Het Prospectus zal vanaf 9 september 2020 gratis ter beschikking worden gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van de Onderneming (Nyxoah SA, Rue Edouard Belin 12, 1435, Mont-Saint-Guibert, België) en op de websites van Nyxoah (www.nyxoah.com) en van de Joint Global Coordinators (www.belfius.be en www.degroofpetercam.be). Het Prospectus zal ook gratis ter beschikking worden gesteld van beleggers (i) op verzoek per telefoon: +32 2287 95 52 (Bank Degroof Petercam NV/SA) en +32 222 12 01 en +32 222 12 02 (Nederlands) (Belfius Bank NV/SA), en (ii) op de volgende websites: www.nyxoah.com, www.degroofpetercam.be en www.belfius.be. Toegang tot voornoemde websites is telkens onderworpen aan de gebruikelijke beperkingen.
 

KLIK HIERONDER OM U VOOR EEN VAN DEZE EVENEMENTEN TE REGISTREREN:

Schrijf je in voor de webinar

registreer hier

BELANGRIJKE INFORMATIE

Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag voor aandelen die zullen worden uitgegeven door Nyxoah (de "Onderneming") in verband met de voorgenomen aanbieding mag alleen worden gedaan op basis van de informatie in het prospectus in verband met de voorgenomen aanbieding en eventuele aanvullingen daarop (het "Prospectus").

Deze aankondiging is geen prospectus. De informatie in deze aankondiging is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld om volledig te zijn. Beleggers mogen niet inschrijven op effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, behalve op basis van de informatie in het Prospectus. Het Prospectus bevat gedetailleerde informatie over de Onderneming en haar activiteiten, het beheer, de risico's verbonden aan het beleggen in de Onderneming, evenals jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor een beleggingsovereenkomst of -beslissing.

De datum van voltooiing van de notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kan onder meer worden beïnvloed door de marktomstandigheden. Er is geen garantie dat een dergelijke notering zal plaatsvinden, en beleggers moeten hun financiële beslissingen niet baseren op de intenties van de Onderneming met betrekking tot een dergelijke notering in dit stadium.

Deze communicatie is alleen gericht aan personen (i) die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd) (het “Order”) of (iii) die vermogende entiteiten zijn of andere personen die vallen onder artikel 49(2) (a) tot (d) van het Order (naar al deze personen samen zal worden verwezen als "Relevante Personen"). Elke investering of investeringsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor Relevante Personen en zal alleen worden uitgevoerd met Relevante Personen. Elke persoon die geen Relevante Persoon is, mag niet handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan.

Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie of distributie, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze aankondiging is geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van registratie. Er wordt geen openbaar aanbod van effecten gedaan in de Verenigde Staten.

Deze materialen vormen geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen, noch maken zij deel uit van een aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven, en er zal geen verkoop van de effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie ervan onder de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Een prospectus voor de toepassing van Verordening 2017/1129, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (elk een "Relevante Staat"), de "Prospectusverordening") werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.  Het Prospectus zal vanaf 9 september 2020 gratis ter beschikking worden gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van de Onderneming (Nyxoah SA, Rue Edouard Belin 12, 1435, Mont-Saint-Guibert, België) en op de websites van Nyxoah (www.nyxoah.com) en van de Joint Global Coordinators (www.belfius.be en www.degroofpetercam.be ). Het Prospectus zal ook gratis ter beschikking worden gesteld van beleggers (i) op verzoek per telefoon: +32 2287 95 52 (Bank Degroof Petercam NV/SA) en +32 222 12 01 en +32 222 12 02 (Nederlands) (Belfius Bank NV/SA), en (ii) op de volgende websites: www.nyxoah.com, www.degroofpetercam.be en www.belfius.be. Toegang tot voornoemde websites is telkens onderworpen aan de gebruikelijke beperkingen. Beleggers worden uitgenodigd om sectie 2 van het Prospectus te raadplegen, die specifieke informatie over risicofactoren bevat.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde landen bij wet of regelgeving worden beperkt. Dienovereenkomstig dienen personen die in het bezit komen van dit persbericht zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, zullen niet openbaar worden aangeboden en zullen niet worden geregistreerd in enig ander rechtsgebied dan België.

In elke andere Relevante Staat dan België die de Prospectusverordening heeft geïmplementeerd, is deze mededeling alleen gericht aan en alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Staat in de zin van de Prospectusverordening.

Deze mededeling en de hierin opgenomen informatie vormen geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot aankoop van effecten van de Onderneming, en zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Israël, Canada, Japan of enig ander rechtsgebied waar dit door de toepasselijke wetgeving verboden zou zijn.

Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico om het volledige geïnvesteerde bedrag te verliezen. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, dienen een bevoegd persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het geven van advies over dergelijke beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot de voorgenomen aanbieding. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professionele adviseur te raadplegen met betrekking tot de geschiktheid van de voorgenomen aanbieding voor de betrokken persoon.

De Onderneming heeft geen enkele actie ondernomen die een aanbod van aandelen van de Onderneming of het bezit of de verspreiding van deze materialen of enig ander aanbod of publiciteitsmateriaal met betrekking tot dergelijke aandelen in enig rechtsgebied buiten België mogelijk zou maken indien actie voor dat doel vereist is. De vrijgave, publicatie of verspreiding van dit materiaal in bepaalde rechtsgebieden kan wettelijk beperkt zijn en daarom moeten personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, zich informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht nemen. De uitgifte, de inschrijving op of de aankoop van aandelen van de Onderneming kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of statutaire beperkingen. De Onderneming is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen niet worden nageleefd door een persoon.

Bank Degroof Petercam NV/SA en Belfius Bank NV/SA (de "Verzekeraars") handelen voor de Onderneming en niemand anders in verband met de voorgenomen aanbieding, en zullen tegenover niemand anders dan de Onderneming verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming die aan hun respectieve cliënten wordt geboden, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot de voorgenomen aanbieding.

Discover Genio®

A sleep solution by Nyxoah 

Discover Genio®

All rights reserved © 2020 Nyxoah S.A. All content on this presentation, including the texts, trademarks, service marks, logos, illustrations, photos, graphics, design etc., are the property of Nyxoah SA. Nyxoah S.A. owns all rights with respect to any of their trademarks, service marks, logos, and copyrighted works appearing on this presentation. Patented and design protected technology. Device not for sale in U.S. The Genio® system by Nyxoah is intended to be used for patients who suffer from moderate to severe Obstructive Sleep Apnea (AHI of 15 to 65), have not tolerated, failed or refused PAP therapy and are not significantly overweight. Reviewed and approved: February 2020

bubble
bubble
bubble
bubble
bubble